OPPUSSING

Vedtektsnummer

50

OPPUSSING 

Målet med denne websiden er å informere om vedtatte regler som gjelder i forbindelse med oppussing i Hoff Terrasse sameie, samt å gi seksjonseierne tips og råd ifm. egen oppussing.

Husk: oppussing av egen seksjon kan være kilde til frustrasjon og irritasjon for naboene -  følg sameiets husordensregler og vedtekter, vis hensyn, varsle og kommuniser med naboene!

 

51

TIDER 

Oppussing og vedlikehold som medfører støy kan IKKE utføres: 
Mellom kl. 21.00 - 08.00 på virkedager

Før kl. 10.00 og etter kl. 16.00 på lørdager
Ingen oppussing på søn- og helligdager

3

STØRRE OPPUSSING 

Ved større oppussings- og vedlikeholdsarbeider som medfører mye støy eller strekker seg over tid, skal styret og naboene varsles. Alt avfall fra oppussingen må fjernes fra fellesområder så fort som mulig og for egen regning. Oppussingsavfall skal ikke legges i felleskapets søppelsiloer. De som driver oppussing er ansvarlig for å rydde etter seg, og vaske fellesområder/trapper hvis disse er tilskitnet.

 

BAD

Når bad pusses opp SKAL solilrør byttes. Sameiet dekker kostnader for arbeid og materiell knyttet til felles soilrør. Ta kontakt med styret for utfyllende informasjon.

VENTILASJON

Det er ikke anledning til å innstallere mekanisk avtrekk. 

4

BYGNIGNSMESSIGE ENDRINGER

All ombygging som medfører bygningsmessige endringer skal ha styrets tillatelse i forkant. Før arbeidet settes i gang skal en prosjektbeskrivelse leveres styret. Det bygningsmessige arbeidet skal utføres/godkjennes av autorisert fagperson.

5

SEKSJONSEIERNES 

VEDLIKEHOLDSPLIKT

Vedlikehold av bruksenheten påhviler den enkelte sameier. Med vedlikehold forstås all oppus­sing, istandsettelse og fornyelse av maling, tapet, gulv, tak, innvendige vegger, dører og vinduer, låser, nøkler, elektriske lednin­ger med tilbehør fra leilighetens apparattavle eller sik­ringsboks, varmtvannsbereder i  bolig, vannkraner, servanter og annet sanitærutstyr, appa­rater med tilbehør. Dette gjelder også ledninger og inn­retninger som seksjonseieren selv har satt opp. Seksjonseieren er ansvarlig for vedlikehold av vann, varme og sanitærledninger fra forgreningspunkt på fellesledning og inn i den enkelte bruksenhet. Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter også den indre del av veranda (det vil si den delen som ikke sees utenfra) inkl. overflatebehandling. Seksjonseieren har også vedlikeholdsplikt for innvendig del av tildelte bod (er).

 

Seksjonseieren har også ansvar for utvendig vedlikehold av vinduer når det er påkrevet med skifte av vinduer.

Alt vedlikehold skal utføres på faglig forsvarlig måte og av autoriserte fagfolk hvor dette er påkrevet. Seksjonseier er økonomisk ansvarlig for skader som skyldes mangelfullt vedlikehold.
 
Unnlatelse av å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller å avverge ulemper, er å anse som mislighold av seksjonseierens forpliktelser overfor sameiet.

6

FORANDRINGER AV SEKSJONEN

Sameierne må ikke uten godkjennelse fra sameiets styre gjøre bygningsmessige forandringer vedrørende boligen, eller sette opp radio- og TV-antenne/parabol, markiser m.m. Styret kan pålegge seksjonseieren å velge løsninger bestemt av styret for eksempel vindu- eller dørtype samt farger.